1. Trách nhiệm người dùng

Người dùng không được phép sao chép hay chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi. Người truy cập không được phát tán nội dung dưới mọi hình thức.

 

2. Bản quyền

anvat4mien.com chủ sở hữu hợp pháp website này. Việc chỉnh sửa website, cập nhật, thay đổi nội dung cũng như hình thức website thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của chúng tôi chính là vi phạm quyền lợi của chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Thông tin sau: Tên , mail, địa chỉ website (cung cấp khi bình luận) chúng tôi sẽ công khai hiển thị trên website này. Thông tin quý khách chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối cho quý khách.

5. Giới hạn sử dụng

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của chúng tôi.

6. Tuyệt đối 

Không truy cập web nhằm mục đích phá hoại như DDOS , BOTNET, … chúng tôi sẽ chặn IP truy cập của quý khách.Không cố tính dùng các phần mềm có khả năng làm trì trệ hệ thống, mọi vấn đề gây tác động xấu đến web đều bị nghiêm cấm.